((Our Diamanta Eglan prefers different music than Kiva and Aki.))